Video - Album

Tin cổ đông

159 - 2022
Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty

Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty

318 - 2022
Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC (soát xét) bán niên năm 2022 so với cùng kỳ

Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC (soát xét) bán niên năm 2022 so với cùng kỳ

318 - 2022
Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

298 - 2022
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng 6 tháng đầu năm 2022 (Đã soát xét)

Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng 6 tháng đầu năm 2022 (Đã soát xét)

318 - 2022
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025

298 - 2022
Thông báo về việc Cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần: Cổ đông Lê Minh Quang

Thông báo về việc Cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần: Cổ đông Lê Minh Quang

298 - 2022
Nghị quyết của HĐQT thông qua kế hoạch thực hiện tăng vốn điều lệ (Thay thế NQ số 32/NQ-HĐQT-SVC)

Nghị quyết của HĐQT thông qua kế hoạch thực hiện tăng vốn điều lệ (Thay thế NQ số 32/NQ-HĐQT-SVC)

298 - 2022
Báo cáo tài chính (đã soát xét) 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tài chính (đã soát xét) 6 tháng đầu năm 2022

268 - 2022
Báo cáo quản trị (bổ sung) 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo quản trị (bổ sung) 6 tháng đầu năm 2022

228 - 2022
Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

98 - 2022
Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

18 - 2022
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ

307 - 2022
Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 (Riêng và Hợp nhất)

Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 (Riêng và Hợp nhất)

277 - 2022
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022

277 - 2022
Nghị quyết của HĐQT về việc nhận chuyển nhượng thêm cổ phần và chuyển Công ty CP Ô tô Sao Tây Nam thành công ty con của SAVICO

Nghị quyết của HĐQT về việc nhận chuyển nhượng thêm cổ phần và chuyển Công ty CP Ô tô Sao Tây Nam thành công ty con của SAVICO