Video - Album

Tin cổ đông

278 - 2020
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

48 - 2020
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

307 - 2020
Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết từ ngày 01/01/2020 đến 30/6/2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết từ ngày 01/01/2020 đến 30/6/2020

307 - 2020
Nhận được CV của UB CK Nhà nước v/v Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ VCSH

Nhận được CV của UB CK Nhà nước v/v Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ VCSH

237 - 2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty

147 - 2020
Nghị quyết của HĐQT v/v chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các BCTC 2020

Nghị quyết của HĐQT v/v chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các BCTC 2020

Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020

37 - 2020
Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty

256 - 2020
Thông báo về việc giao dịch Cổ phiếu của Người nội bộ Công ty

Thông báo về việc giao dịch Cổ phiếu của Người nội bộ Công ty

Lê Tuấn - Thành viên HĐQT

226 - 2020
Thông báo trả cổ tức năm 2019

Thông báo trả cổ tức năm 2019

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

186 - 2020
Thông tin về việc nhận được "Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp" do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

Thông tin về việc nhận được "Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp" do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

176 - 2020
Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kế hoạch thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

176 - 2020
Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch chi trả cổ tức 2019

Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch chi trả cổ tức 2019

Tỷ lệ cổ tức: 10%/ mệnh giá

305 - 2020
Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự

Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng

305 - 2020
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

145 - 2020
Thông báo về việc ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)

Thông báo về việc ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)