Video - Album

Tin cổ đông

278 - 2018
Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch chi trả cổ tức 2017

Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch chi trả cổ tức 2017

Tỷ lệ cổ tức: 12%/ mệnh giá

78 - 2018
Jom Silkkitie Asia báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Jom Silkkitie Asia báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Jom Silkitie Asia Equity Investment Fund

38 - 2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ

Endurance Capital Vietnam báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty

267 - 2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ

Endurance Capital Vietnam thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty

247 - 2018
Quyết định HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC và ký hợp đồng kiểm toán năm 2018

Quyết định HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC và ký hợp đồng kiểm toán năm 2018

- Quyết định HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 - CBTT về việc đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2018 với Công ty TNHH KPMG

67 - 2018
Công văn liên quan đến người thực hiện công bố thông tin

Công văn liên quan đến người thực hiện công bố thông tin

Công văn liên quan đến người thực hiện công bố thông tin

276 - 2018
Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Probus Opportunities

116 - 2018
Quyết định của HĐQT về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty

Quyết định của HĐQT về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty

Góp vốn thành lập Công ty TNHH Xe và thiết bị chuyên dùng Vĩnh Thịnh

315 - 2018
Thông báo về việc ứng cử /đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty

Thông báo về việc ứng cử /đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty

Hồ sơ tham gia đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

295 - 2018
Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thời gian: 08 giờ 00 thứ Sáu, ngày 15/06/2018 (đính kèm tài liệu họp)

145 - 2018
CBTT về việc Công ty Savico đã nhận đơn xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát công ty

CBTT về việc Công ty Savico đã nhận đơn xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát công ty

274 - 2018
Giải trình về việc chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2017

Giải trình về việc chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2017

Công ty Savico xin được giải trình việc chậm công bố thông tin báo cáo thường niên

234 - 2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2018

234 - 2018
CBTT tự nguyện của Công ty con Savico

CBTT tự nguyện của Công ty con Savico

Công ty OtoS - Công ty con do Savico nằm giữ 80,3% vốn - sở hữu website thương mại điện tử OtoS.vn thực hiện hợp nhất với website Carmudi.vn

204 - 2018
Thông báo về việc xin gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Quyết định HĐQT chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên

Thông báo về việc xin gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Quyết định HĐQT chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên

- Công văn HDQT xin gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 - Quyết định HĐQT chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên