Video - Album

Tin cổ đông

197 - 2024
Công bố thông tin về việc hủy chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2024

Công bố thông tin về việc hủy chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2024

117 - 2024
Công bố thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Thay đổi lần thứ 15

Công bố thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Thay đổi lần thứ 15

97 - 2024
Công bố Thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền

Công bố Thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền

37 - 2024
Công bố Thông tin về việc thay đổi nhân sự

Công bố Thông tin về việc thay đổi nhân sự

196 - 2024
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC NHẬN ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THUẾ

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC NHẬN ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THUẾ

294 - 2024
Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024

124 - 2024
Công bố thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 14

Công bố thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 14

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC) công bố thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 14 ngày 11/4/2024

124 - 2024
Công bố thông tin toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - sửa đổi bổ sung lần thứ 13

Công bố thông tin toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - sửa đổi bổ sung lần thứ 13

34 - 2024
Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm PTGĐ công ty

Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm PTGĐ công ty

34 - 2024
Thông báo thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, thành viên BKS

Thông báo thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, thành viên BKS

34 - 2024
 Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

283 - 2024
Công bố thông tin về báo cáo thường niên năm 2023

Công bố thông tin về báo cáo thường niên năm 2023

263 - 2024
Công bố thông tin về việc từ nhiệm TV HĐQT, TV BKS Công ty

Công bố thông tin về việc từ nhiệm TV HĐQT, TV BKS Công ty

263 - 2024
Công bố thông tin về việc bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ TN năm 2024 theo đề nghị của cổ đông sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Công bố thông tin về việc bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ TN năm 2024 theo đề nghị của cổ đông sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

123 - 2024
Công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024