Video - Album

Tin cổ đông

87 - 2022
Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị công ty

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị công ty

206 - 2022
SAVICO công bố Nghị quyết của HĐQT về việc : Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

SAVICO công bố Nghị quyết của HĐQT về việc : Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

26 - 2022
SAVICO công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó TGĐ Công ty

SAVICO công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó TGĐ Công ty

294 - 2022
SAVICO công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2022

SAVICO công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2022

284 - 2022
SAVICO công bố: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

SAVICO công bố: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

284 - 2022
Savico tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2022

Savico tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2022

214 - 2022
Nghị quyết của HĐQT về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Ô tô Lâm Đồng

Nghị quyết của HĐQT về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Ô tô Lâm Đồng

214 - 2022
Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan

223 - 2022
Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH TM&DV Ô tô Đồng Hiệp

Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH TM&DV Ô tô Đồng Hiệp

124 - 2022
SAVICO công bố Báo cáo thường niên năm 2021

SAVICO công bố Báo cáo thường niên năm 2021

74 - 2022
Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

223 - 2022
SAVICO công bố thông tin Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 11

SAVICO công bố thông tin Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 11

213 - 2022
SAVICO giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính 2021 và 2020

SAVICO giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính 2021 và 2020

223 - 2022
SAVICO công bố Báo cáo tài chính 2021 - Đã kiểm toán

SAVICO công bố Báo cáo tài chính 2021 - Đã kiểm toán

183 - 2022
SAVICO công bố thông tin về ngày DKCC của Sở GDCK TP.HCM

SAVICO công bố thông tin về ngày DKCC của Sở GDCK TP.HCM