Video - Album

Tin cổ đông

307 - 2014
Thông báo về việc giải thể Công ty Sài Gỏn Khánh Hội

Thông báo về việc giải thể Công ty Sài Gỏn Khánh Hội

Giải thể Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Sài gòn Khánh Hội

177 - 2014
Thông báo về việc góp vốn thành lập Công ty Liên doanh Liên kết

Thông báo về việc góp vốn thành lập Công ty Liên doanh Liên kết

Thành lập Công ty LDLK " Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Thành phố mới Bình Dương"

27 - 2014
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND (NON-UCITS)

276 - 2014
Thông báo về việc góp vốn thành lập Công ty con

Thông báo về việc góp vốn thành lập Công ty con

Thành lập Công ty Cổ phần Ô Tô Sài Gòn Cửu Long

236 - 2014
Thông báo về việc giải thể Công ty Liên doanh liên kết

Thông báo về việc giải thể Công ty Liên doanh liên kết

Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Bến Thành Savico

186 - 2014
Thông báo về việc góp vốn thành lập Công ty con

Thông báo về việc góp vốn thành lập Công ty con

Thành lập Công ty Cổ phần OTOS, Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà

235 - 2014
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND (NON-UCITS)

14 - 2014
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)

283 - 2014
Savico tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Savico tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2014 của Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) mã chứng khoán SVC đã được tổ chức vào thứ sáu, ngày 28/03/2014 tại trụ sở Văn phòng SAVICO

113 - 2014
Thông báo về việc thôi nhiệm Thành viên ban điều hành và điều chỉnh mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức bộ máy công ty

Thông báo về việc thôi nhiệm Thành viên ban điều hành và điều chỉnh mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức bộ máy công ty

Ngày 10/03/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn có các quyết định về việc thôi nhiệm thành viên Ban điều hành và điều chỉnh mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty.

122 - 2014
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND (NON-UCITS)

111 - 2014
Thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự

Thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự

Thông báo về việc bổ nhiệm thành viên ban điều hành và kế toán trưởng.

91 - 2014
Thông báo về việc bổ nhiệm thành viên ban điều hành và kế toán trưởng

Thông báo về việc bổ nhiệm thành viên ban điều hành và kế toán trưởng

Ngày 08/01/2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn có các quyết định về việc thay đổi thành viên Ban điều hành & Kế toán trưởng Công ty.

61 - 2014
Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND (NON-UCITS)

3012 - 2013
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico)