Video - Album

Tin cổ đông

45 - 2012
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Tên nhà đấu tư: Quỹ tầm nhìn SSI

254 - 2012
SAVICO giải tỏa hạn chế chuyển nhượng 1.000.000 cổ phiếu do HORIZON sở hữu

SAVICO giải tỏa hạn chế chuyển nhượng 1.000.000 cổ phiếu do HORIZON sở hữu

Số lượng cổ phiếu Horizon nắm giữ được chuyển đổi: 1.000.000 cổ phiếu

114 - 2012
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đấu tư: Quỹ tầm nhìn SSI

44 - 2012
SAVICO giải tỏa hạn chế chuyển nhượng 1.000.000 cổ phiếu do VOF sở hữu

SAVICO giải tỏa hạn chế chuyển nhượng 1.000.000 cổ phiếu do VOF sở hữu

Số lượng cổ phiếu VOF nắm giữ được chuyển đổi: 1.000.000 cổ phiếu

163 - 2012
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Quỹ tầm nhìn SSI

13 - 2012
     Lịch Sự kiện     Tin tức - Sự kiện  Tin nổi bật Báo cáo tài chính năm 2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019 Báo cáo kết

Lịch Sự kiện Tin tức - Sự kiện Tin nổi bật Báo cáo tài chính năm 2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019 Báo cáo kết

Tên nhà đầu tư: Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV

13 - 2012
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Tổ nhà đầu tư: Quỹ tầm nhìn SSI

13 - 2012
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Tổ nhà đầu tư: Quỹ tầm nhìn SSI

282 - 2012
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Quỹ tầm nhìn SSI

282 - 2012
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Tổ nhà đầu tư: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)

172 - 2012
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)