Video - Album

Tin cổ đông

263 - 2020
Tundra Fonder AB báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Tundra Fonder AB báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Tundra Fonder AB

193 - 2020
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Fanansia Syrus

143 - 2020
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Finansia Syrus Securities Public Company Limited

113 - 2020
Pyn Elite Fund báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Pyn Elite Fund báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Pyn Elite Fund (Non-Ucits)

282 - 2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty

Tên tổ chức: Endurance Capital Vietnam I Ltd

102 - 2020
Savico Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020

Savico Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020

Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020

3110 - 2019
Nghị quyết HĐQT về việc thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Nghị quyết HĐQT về việc thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Tthôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty: Bà Nguyễn Thu Nga

310 - 2019
CBTT Công ty Savico đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần 9) và Người thực hiện CBTT

CBTT Công ty Savico đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần 9) và Người thực hiện CBTT

Savico đã nhận Giấy CN ĐKDN Công ty Cổ phần - đăng ký thay đổi lần thứ 9 và Người thực hiện CBTT

309 - 2019
Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Phan Dương Cửu Long

309 - 2019
Nghị quyết HĐQT về việc thôi nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Nghị quyết HĐQT về việc thôi nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Nghị quyết về việc thôi nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Mai Việt Hà

309 - 2019
Biên bản họp HĐQT Công ty thông qua nội dung thay đổi nhân sự quản lý cấp cao

Biên bản họp HĐQT Công ty thông qua nội dung thay đổi nhân sự quản lý cấp cao

Biên bản phiên họp HĐQT bầu chủ tịch HĐQt và quản lý cấp cao

279 - 2019
Công ty Savico đã nhận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Bình Minh

Công ty Savico đã nhận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Bình Minh

Công ty đã nhận Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch - Thành viên HĐQT Savico của ông Ngu yễn Bình Minh kể từ ngày 28/9/2019

28 - 2019
Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

28 - 2019
Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch chi trả cổ tức 2018

Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch chi trả cổ tức 2018

Tỷ lệ cổ tức: 15%/ mệnh giá

307 - 2019
Quyết định HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC và ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

Quyết định HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC và ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

- Quyết định HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 - CBTT về việc đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2019 với Công ty TNHH KPMG