Video - Album

Tin cổ đông

14 - 2014
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)

283 - 2014
Savico tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Savico tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2014 của Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) mã chứng khoán SVC đã được tổ chức vào thứ sáu, ngày 28/03/2014 tại trụ sở Văn phòng SAVICO

113 - 2014
Thông báo về việc thôi nhiệm Thành viên ban điều hành và điều chỉnh mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức bộ máy công ty

Thông báo về việc thôi nhiệm Thành viên ban điều hành và điều chỉnh mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức bộ máy công ty

Ngày 10/03/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn có các quyết định về việc thôi nhiệm thành viên Ban điều hành và điều chỉnh mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty.

122 - 2014
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND (NON-UCITS)

111 - 2014
Thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự

Thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự

Thông báo về việc bổ nhiệm thành viên ban điều hành và kế toán trưởng.

91 - 2014
Thông báo về việc bổ nhiệm thành viên ban điều hành và kế toán trưởng

Thông báo về việc bổ nhiệm thành viên ban điều hành và kế toán trưởng

Ngày 08/01/2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn có các quyết định về việc thay đổi thành viên Ban điều hành & Kế toán trưởng Công ty.

61 - 2014
Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND (NON-UCITS)

3012 - 2013
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico)

1312 - 2013
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico)

1312 - 2013
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico)

212 - 2013
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)

2811 - 2013
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)

811 - 2013
Công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ

Công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ

Tên nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico)

1410 - 2013
Savico ước kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013

Savico ước kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 75% kế hoạch năm 2013, tăng 25% so với cùng kỳ 2012. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 52 tỷ đồng, tương ứng với 94% kế hoạch năm

16 - 2013
Công bố thông tin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông

Công bố thông tin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông

Tên cổ đông: Vương Bửu Linh