Video - Album

Tin cổ đông

284 - 2023
Savico công bố Thông báo thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc Công ty.

Savico công bố Thông báo thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc Công ty.

284 - 2023
Savico công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

Savico công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

284 - 2023
Savico công bố thông tin thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT, BKS

Savico công bố thông tin thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT, BKS

284 - 2023
Savico công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Savico công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

284 - 2023
Savico tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023

Savico tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023

264 - 2023
Savico thông báo thay đổi ngày thanh toán tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền

Savico thông báo thay đổi ngày thanh toán tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền

254 - 2023
CBTT Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS

CBTT Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS

254 - 2023
CBTT Thông báo của HĐQT về việc bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CBTT Thông báo của HĐQT về việc bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

254 - 2023
CBTT về Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch có liên quan với Công ty CP Toyota Đông Sài Gòn

CBTT về Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch có liên quan với Công ty CP Toyota Đông Sài Gòn

134 - 2023
CBTT ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

CBTT ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

54 - 2023
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

233 - 2023
Savico thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Savico thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

13 - 2023
CBTT về việc thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc SAVICO

CBTT về việc thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc SAVICO

272 - 2023
CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua các giao dịch/hợp đồng với người có liên quan

CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua các giao dịch/hợp đồng với người có liên quan

272 - 2023
Công bố thông tin Đơn từ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty

Công bố thông tin Đơn từ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty