Video - Album

Tin cổ đông

Thông báo thay đổi người được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin

910 - 2014

Căn cứ Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin số 62/UQ-SVC ngày 08/10/2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn. Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty Savico như sau:

  • Ông: Đoàn Văn Quang.
  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc.

được Công ty Savico uỷ quyền là "Người công bố thông tin" của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn thay cho Ông Tạ Phước Đạt có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2014.

- Quý cổ đông xin vui lòng xem file đính kèm