Video - Album

Tin cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty

309 - 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - mã cổ phiếu SVC - kính gởi Quý Uỷ ban, Quý Sở, Quý cổ đông nội dung Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Phan Dương Cửu Long

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm