Video - Album

Tin cổ đông

Biên bản họp HĐQT Công ty thông qua nội dung thay đổi nhân sự quản lý cấp cao

309 - 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - mã cổ phiếu SVC - kính gởi Quý Uỷ ban, Quý Sở, Quý cổ đông nội dung Biên Bản họp HĐQT Công ty thông qua nội dung thay đổi nhân sự quản lý cấp cao.

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm