Tin nổi bật
Đơn xin từ nhiệm vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty của Bà Phan Phương Nga
Công ty Savico xin được giải trình việc chậm công bố thông tin báo cáo thường niên như sau
Báo cáo tài chính Quý 1/2018
Công ty OtoS - Công ty con do Savico nằm giữ 80,3% vốn - sở hữu website thương mại điện tử OtoS.vn thực hiện hợp nhất với website Carmudi.vn
- Công văn HDQT xin gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- Quyết định HĐQT chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên
Tên nhà đầu tư: Tundra Fonder AB
Báo cáo tài chính năm 2017 20/03/2018 | 17:06
Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết Báo cáo tài chính năm 2017 (được kiểm toán bởi KPMG)
Công ty đã hoàn tất việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh taxi của Công ty ComfortDelgro Savico Taxi
Tên nhà đầu tư: Pyn Elite Fund
Thành viên