Tin nổi bật
Ban cổ đông (IR)
Ông : Đoàn Văn Quang
Di động : 0903 623 457
Điện thoại : (84-28) 3821 3913
Email : ir@savico.com.vn

Quý cổ đông vui lòng xem Danh sách câu hỏi góp ý của cổ đông
 
Bản cáo bạch Savico
Bản cáo bạch SAVICO năm 2009
Tải file
Bản cáo bạch của SAVICO năm 2007
Tải file
(kèm theo phương án tăng vốn)
Bản cáo bạch của Savico năm 2006
Tải file
Thành viên